0936262396

Mặt bằng tầng 1

map1
V1-01

DIện tích: 192 M2

Mục đích sử dụng: Coffee

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V1-02

DIện tích: 55 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V1-03

DIện tích: 54 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-04

DIện tích: 51 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-05

DIện tích:51 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-06

DIện tích: 51 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-07

DIện tích: 49 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-08

DIện tích: 50 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V1-09

DIện tích: 51 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-01

DIện tích: 24 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-02

DIện tích: 24 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-03

DIện tích: 24 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-04

DIện tích: 24 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-05

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-06

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-07

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-08

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt mỹ phẩm trang sức

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-9

DIện tích: 30.3 M2

Mục đích sử dụng: Thời trnag

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-10

DIện tích: 29.3 M2

Mục đích sử dụng: Thời trnag

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-11

DIện tích: 25.2 M2

Mục đích sử dụng: Thời trnag

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-12

DIện tích: 20.9 M2

Mục đích sử dụng: Thời trnag

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K1-13

DIện tích: 38.6 M2

Mục đích sử dụng: Thời trnag

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V1-10

DIện tích: 24 M2

Mục đích sử dụng: Dịch vụ

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V1-11

DIện tích: 106 M2

Mục đích sử dụng: Dịch vụ

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

Mặt bằng tầng 2

map2
V2-11

DIện tích: 968 M2

Mục đích sử dụng: khu vui chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-09

DIện tích: 347 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-12

DIện tích: 317 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-18

DIện tích: 15 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-19

DIện tích:22 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-21

DIện tích: 21 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-22

DIện tích: 21 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-20

DIện tích: 22 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-13

DIện tích: 110 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-14

DIện tích: 105 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-15

DIện tích: 120 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-16

DIện tích: 243 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-08

DIện tích: 73 M2

Mục đích sử dụng: Nội thất thiết bị gia đình

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-07

DIện tích: 104 M2

Mục đích sử dụng: Nội thất thiết bị gia đình

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-05

DIện tích: 200 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang nữ

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-04

DIện tích: 79 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang nữ

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-03

DIện tích: 153 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang nữ

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-02

DIện tích: 201 M2

Mục đích sử dụng: Giáo dục

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-01

DIện tích: 213 M2

Mục đích sử dụng: Giáo dục

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-23

DIện tích: 108 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang nam

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-22

DIện tích: 108 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang nam

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-21

DIện tích: 360 M2

Mục đích sử dụng: Giáo dục

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-20

DIện tích: 183 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang gia đình

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-19

DIện tích: 101 M2

Mục đích sử dụng: Thời trang gia đình

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-18

DIện tích: 101 M2

Mục đích sử dụng: Mẹ và bé

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

V2-17

DIện tích: 110 M2

Mục đích sử dụng: Mẹ và bé

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-01

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-02

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-05

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-06

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-08

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-07

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-05

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-04

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt giầy dép, túi sách, trang phụ kiện

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-09

DIện tích: 22 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-11

DIện tích: 21 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-10

DIện tích: 22 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-12

DIện tích: 21 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-15

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-13

DIện tích: 19 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-10

DIện tích: 22 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-12

DIện tích: 21 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-15

DIện tích: 20 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-13

DIện tích: 19 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-16

DIện tích: 223 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-14

DIện tích: 17 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-10

DIện tích: 22 M2

Mục đích sử dụng: Ki ốt phụ kiên đồ chơi

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

K2-17

DIện tích: 225 M2

Mục đích sử dụng: F&B

Liên hệ thông tin: 093.626.2396

Kho
BLQ

DIện tích: 226 M2

Bản đồ chỉ dẫn TTTM